GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost SMS CZ, s.r.o., IČ 483 60 830, se sídlem náměstí U Saské brány 12, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3576, si Vás jako správce osobních údajů prostřednictvím tohoto prohlášení dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází v souvislosti s provozem a návštěvou internetových stránek společnosti SMS CZ, s.r.o. a s plněním smluv, které s Vámi jako se zákazníky, smluvními partnery či dodavateli uzavřela.

Vaše osobní údaje zpracovává společnost SMS CZ, s.r.o. výlučně v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonů přijatých k jeho provedení, zejména zákona o zpracování osobních údajů, zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, či zákona o některých službách informační společnosti.

 1. Návštěva našich internetových stránek

V případě běžného navštívení internetových stránek zpracovává společnost SMS CZ, s.r.o. pouze osobní údaje, které jsou Vaším prohlížečem přeneseny na její server.

Účel zpracování osobních údajů

Při běžném navštívení internetových stránek zpracovává společnosti SMS CZ, s.r.o. osobní údaje za účelem správného zobrazení jejích internetových stránek, zejména za účelem zaručení stability a bezpečnosti tohoto zobrazení, příznivého používání jejích internetových stránek či poskytnutí relevantních informačních zpráv a novinek zákazníkům společnosti SMS CZ, s.r.o.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při běžném navštívení internetových stránek společnosti SMS CZ, s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SMS CZ, s.r.o. k účelům uvedeným výše.

Kategorie osobních údajů

 • IP adresa
 • datum a doba přístupu
 • informace o internetové stránce, z níž byla naše internetová stránka navštívena
 • názvy zpřístupněných souborů
 • adresa URL
 • kód odpovědi http
 • stav přístupu a informace o množství přenesených dat v rámci připojení
 • údaje o prohlížeči a o operačním systému

Při běžném navštívení internetové stránky společnosti SMS CZ, s.r.o. nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle článku 9 nařízení GDPR.

Při zpracování osobních údajů není prováděno profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost SMS CZ, s.r.o. klade velký důraz na ochranu osobních údajů, proto k Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, popř. subdodavatelé. Tyto osoby se zavázaly k mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž v rámci své činnosti přišli do styku a s nimiž jsou oprávněny disponovat.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny některým příjemcům, a to např. v návaznosti na plnění právních povinností společnosti SMS CZ, s.r.o. Ke zpřístupnění Vašich osobních údajů může rovněž dojít v rámci některých smluvních vztahů mezi společností SMS CZ, s.r.o. a třetími subjekty.

Vaše osobní údaje mohou být též předávány příslušným orgánům státní správy.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou společností SMS CZ, s.r.o. zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, popř. po dobu zákonných či archivačních lhůt, a dále po dobu nutnou k uplatnění případných nároků společnosti SMS CZ, s.r.o. vůči Vaší osobě, popř. k obraně proti Vámi vzneseným nárokům.

Pro případ soudního či jiného sporu jsou osobní údaje zpracovávány (uchovávány) pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků.

Osobní údaje, které nepodléhají žádné zákonné či archivační lhůtě a ani je nelze použít v rámci uplatnění nároků či obraně proti nárokům, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 1. Použití souborů cookies, popř. dalších služeb k analýze internetových stránek

Naše internetové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, jež jsou navštívenou stránkou odeslány do internetového prohlížeče. Tyto soubory umožní internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě – záznam o využívaném jazyce či jiných údajích. Soubory cookies slouží například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam.

Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome) podporují správu cookies. Vy jako uživatel těchto internetových prohlížečů však máte možnost cookies dle svého uvážení zcela zakázat, smazat či je jinak upracovat (blokovat, povolit pouze pro určité internetové stránky apod.). Toto můžete činit v rámci nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Pro více podrobností týkajících se umožněného nastavení Vašeho prohlížeče doporučujeme využít jeho nápovědu.

Máte tedy možnost prostřednictvím nastavení svého prohlížeče odmítnout přijímání cookies. V těchto případech však je nutné Vás upozornit, že existuje velká pravděpodobnost, že nebudete moci využívat všechny funkce internetové stránky společnosti SMS CZ, s.r.o., popř. některé z jejích funkcí.

Účely zpracování osobních údajů

Soubory cookies jsou společností SMS CZ, s.r.o. využívány zejména za účelem analýzy internetové stránky. V tomto případě tyto údaje pomáhají společnosti SMS CZ, s.r.o. analyzovat, kolika uživateli byla její internetová stránka navštívena, jaké informace jsou na jejích stránkách vyhledávány, po jak dlouhou dobu byla stránka zobrazena apod.

Dle takto shromážděných osobních údajů není možná osobní identifikace jednotlivých uživatelů.

Dlouhodobá cookies umožňují společnosti SMS CZ, s.r.o. lepší personalizaci internetových stránek, a to za účelem nabídky reklamy či relevantního obsahu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou oprávněné výše uvedené zájmy společnosti SMS CZ, s.r.o.

 1. Zákazníci, dodavatelé a jiné osoby

V rámci činnosti společnosti SMS CZ, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů i zákazníků, dodavatelů, popř. třetích osob, s nimiž společnost SMS CZ, s.r.o. přichází do styku.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování a využívání služeb společností SMS CZ, s.r.o., zejména za účelem realizace uzavřených smluv a poskytování plnění (zejména zboží či výrobků) na jejich základě. V případě, že není možné Vaše osobní údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu, mohou být Vaše osobní údaje zpracovány pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, a to pouze za účelem v tomto souhlasu specifikovaným. O skutečnosti, že je třeba k určitému zpracování osobních údajů udělit souhlas, budete ze strany společnosti SMS CZ, s.r.o. vždy informováni.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je tak nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jako subjekt údajů jste.

Kategorie osobních údajů

O Vaší osobě jsou shromažďovány zejména následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, IČ)
 • kontaktní údaje (zejména adresa trvalého pobytu, popř. doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu)
 • popř. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či další údaje, jejichž zpracování nám ukládá příslušný právní předpis

Nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle článku 9 nařízení GDPR.

Při zpracování osobních údajů není prováděno profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost SMS CZ, s.r.o. klade velký důraz na ochranu osobních údajů, proto k Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, popř. subdodavatelé. Tyto osoby se zavázaly k mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž v rámci své činnosti přišli do styku a s nimiž jsou oprávněni disponovat.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny některým příjemcům, a to např. v návaznosti na plnění právních povinností společnosti SMS CZ, s.r.o. Ke zpřístupnění Vašich osobních údajů může rovněž dojít v rámci některých smluvních vztahů mezi společností SMS CZ, s r.o. a třetími subjekty.

Vaše osobní údaje mohou být též předávány příslušným orgánům státní správy, přepravním společnostem, v případě vymáhání pohledávek naší společnosti.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou společností SMS CZ, s.r.o. zpracovávány vždy po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu zákonných či archivačních lhůt, a dále po dobu nutnou k uplatnění případných nároků společnosti SMS CZ, s.r.o. vůči Vaší osobě, popř. k obraně proti Vámi vzneseným nárokům.

Pro případ soudního či jiného sporu jsou osobní údaje zpracovávány (uchovávány) pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků.

Osobní údaje, které nepodléhají žádné zákonné či archivační lhůtě a ani je nelze použít v rámci uplatnění nároků či obraně proti nárokům jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 1. Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů

Na závěr si Vás společnost SMS CZ, s.r.o. dovoluje seznámit s Vašimi základními právy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechna níže uvedená práva se vztahují ke zpracování osobních údajů uvedených výše v článcích A-C.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tj. máte právo získat informace o tom, zda jsou o Vaší osobě osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, pak o jaké osobní údaje se jedná a jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Při poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si společnost SMS CZ, s.r.o. vyhrazuje právo při opakovaných žádostech o jejich poskytnutí účtovat přiměřený poplatek, a to na základě vzniklých administrativních nákladů. Požádáte-li o poskytnutí informací v elektronické formě, budou Vám poskytnuty v běžně používané elektronické formě, pokud předem nepožádáte o jejich poskytnutí ve formě jiné.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. V případech vymezených v nařízení GDPR máte právo, aby na základě Vaší žádosti byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, popř. aby bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu získat společnosti SMS CZ, s.r.o. Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti SMS CZ, s.r.o., máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Podrobnosti o možnosti odvolání souhlasu naleznete přímo v jeho textu.

V případě pochybností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost SMS CZ, s.r.o. se jako správce dále zavazuje oznámit Vám porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení zabezpečení společnost SMS CZ, s.r.o. dozví.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit, a to buď na telefonním čísle ……….. či elektronicky na e-mailovou adresu …………………..

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů